ÇAMELİ BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI ARALIK AYI MECLİSİ 1. BİRLEŞİMİ GERÇEKLEŞTİ

ÇAMELİ BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI ARALIK AYI MECLİSİ 1. BİRLEŞİMİ GERÇEKLEŞTİ

Çameli Belediye Meclisi’nin Aralık ayı toplantısı 01 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 11:00’de Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın Başkanlığında gerçekleştirildi.

Yoklama ve açılışın ardından, gelen yazılar gündeme alınarak değerlendirildi.

GÜNDEM:
1)- 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 24. maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 05/11/2021 tarih ve 2021/17 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68 inci maddesi gereğince, Belediyemizin ''Araç Alımı'' ve ''Çok Amaçlı Sosyal Tesis Yapımı'' işlerinde kullanılmak amacıyla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayını alarak Kamu veya Özel Bankalardan 5.500.000,00- TL (BeşmilyonbeşyüzbinTL) kredi kullanılması konulu raporunun görüşülmesi.
2)- 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 24. maddesi gereğince; Hukuk Komisyonu’nun 05/11/2021 tarih ve 2021/05 sayılı; 4857 İş Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği gereğince hazırlanan Çameli Belediyesi Taşıt Kullanım Yönergesinin belirlenmesi konulu raporunun görüşülmesi.
3)- 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 24. maddesi gereğince; Emlak ve Gelir Komisyonu’nun 05/11/2021 tarih ve 2021/09 sayılı; mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle 488 ada 4 parselde kayıtlı bulunan 7.194,00m² yüzölçümlü, 1/1000 ölçekli Çameli uygulama imar planında ticaret+konut alanında kalan taşınmaz üzerinde beldenin (AVM) ihtiyacını karşılamak amacıyla, Belediyemizce özel veya tüzel kişilere kat karşılığında inşaat yapılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale edilmesinin belirlenmesi konulu raporunun görüşülmesi.
4)- 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince 2022 yılında Belediye Meclis toplantılarının her ayın ilk haftasının hangi gününde yapılacağı ve 2022 yılı Belediye Meclisi tatil ayının belirlenmesinin görüşülmesi.
5)- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince; 2021 yılı gider bütçesinde bulunan ve kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, gider tertiplerine veya öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere 2021 yılı bütçesinde ödenek aktarma yapılmasının görüşülmesi.
6)- 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 49. maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliği gereğince; Belediyemiz bünyesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapan 1 Mühendis, 1 Peyzaj Mimar, 1 Programcı, 2 Çözümleyici, 8 Ekonomist, 4 Tekniker ve 2 Teknisyen personelin vize durumları ve 2022 yılında alacakları aylık net tutarların belirlenmesinin görüşülmesi.
7)- 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesinde “ Meclis Başkan ve üyelerine, Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir denildiğinden 2022 yılında ödenecek huzur hakkının tespit edilmesinin görüşülmesi.
8)- 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. maddesi gereğince Belediyemizde görev yapan Zabıta Memurlarına 2022 yılında ödenecek olan fazla çalışma aylık maktu ücretin belirlenmesinin görüşülmesi.
9)- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi ve Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince, Belediyemiz ile yetkili Memur sendikası (BEM-BİR-SEN) ile görüşme yapılması ve sözleşme metni imzalanması üzere Belediye Başkanına yetki verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi.
10)- 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 49. maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliği gereğince; 2022 yılında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalıştırılması planlanan 10. dereceli 1 adet teknikere ödenecek aylık net ücretin belirlenmesinin görüşülmesi.
11)- 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 18/i maddesi gereğince mülkiyeti Belediyemize ait Kalınkoz Mahallesi 331 ada 1 parsel 20.202,46m² yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmazın; hissesinin yüzde yüzü Belediyemize ait ÇAMBEL L.T.D. Ş.T.İ.’ne ayni ve nakdi sermaye artırımı olarak devir edilmesinin görüşülmesi.
İlk 5 Madde madde Oy Birliği kabul edildi 6,7,8,9,10,11 ilgili komisyonlara gönderildi Çameli Belediyesi Aralık ayı 1.Birleşim kapatıldı.
Belediye Meclisi 2022 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısı 1.birleşim 04 Ocak 2022 Salı Günü saat 11.00’de olarak olmasını oy birliği ile kabul edildi