ÇAMELİ BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİ 1.OTURUM GERÇEKLEŞTİ

ÇAMELİ BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI KASIM   AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİ 1.OTURUM GERÇEKLEŞTİ

Çameli Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısı 02 Kasım Salı günü saat 11:00’de Çameli Belediye Başkanı Cengiz ARSLAN Başkanlığında gerçekleştirildi. Yoklama ve açılışın ardından, gelen…

ÇAMELİ BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİ 1.OTURUM GERÇEKLEŞTİ
Çameli Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısı 02 Kasım Salı günü saat 11:00’de Çameli Belediye Başkanı Cengiz ARSLAN Başkanlığında gerçekleştirildi. Yoklama ve açılışın ardından, gelen yazılar gündeme alınarak değerlendirildi.
GÜNDEM:
1)- 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 24. maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06/10/2021 tarih ve 2021/15 sayılı; Belediyemiz 2022 yılı Gelir Tarifesinin belirlenmesi konulu raporunun görüşülmesi
2)- 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 24. maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06/10/2021 tarih ve 2021/16 sayılı; Belediyemiz 2022 yılı ve izleyen iki yıla ait Gelir Gider Bütçesinin belirlenmesi konulu raporunun görüşülmesi.
3)- 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 24. maddesi gereğince; Hukuk Komisyonu’nun 06/10/2021 tarih ve 2021/04 sayılı; Zabıta Müdürlüğü’nün görev yetki ve çalışma yönetmeliğinin belirlenmesi konulu raporunun görüşülmesi.
4)- 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 24. maddesi gereğince; İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 06/10/2021 tarih ve 2021/06 sayılı; Denizli İli, Çameli İlçesi, Yeni Mahalle 33 ada 4 ile 541 ada 1 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (UİP: 20066941) konulu raporunun görüşülmesi.
5)- 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 24. maddesi gereğince; İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 06/10/2021 tarih ve 2021/07 sayılı; Denizli İli, Çameli İlçesi, Elmalı Mahallesi O22A-05C-4B kadastro paftasında yer alan 283 ada 1-3 nolu parseller arasından geçen kadastro yolunun, 283 ada 2 ile 284 ada 2 nolu parseller arasından geçen kadastro yoluna bağlanması konulu raporunun görüşülmesi.
6)- 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 18/d ve 68. maddeleri gereğince, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay alarak, Taşıt Alımı ve Çok Amaçlı Sosyal Tesis Yapım İşinde kullanılmak üzere yurtiçi kamu veya özel bankalardan faiz hariç 5.500.000,00TL peyderpey veya tek seferde borçlanmaya gidilmesine; kredi kullanma tarihinin ve vadesinin tespitine, gerektiğinde yapılan borçlanmanın iptalini istemeye ve krediyle ilgili tüm sözleşme ve evrakları imzalamaya, teminat mektubu alınmasına, borçlanma veya teminat mektubunun alımı ile ilgili devam eden işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Sayın Cengiz ARSLAN’a yetki verilmesinin görüşülmesi.
7)-5393 sayılı Belediye Kanununun 18/L,48 ve 49. maddeleri ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği gereğince, Çameli Belediyesi memur norm kadrosunda münhal bulunan T.H. sınıfı 8535 unvan kodlu 1 adet 8. dereceli şehir plancısı kadrosunun iptal edilerek, T.H. sınıfı 8750 unvan kodlu 1 adet 10. dereceli Tekniker kadrosunun ihdas edilmesinin görüşülmesi.
8)- 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi gereğince, mülkiyeti Belediyemize ait Cevizli Mahallesi 592 ada 1 parselde kayıtlı 531,78m² yüzölçümlü taşınmazı, (aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere) su deposu sahası olarak kullanmak üzere bedelsiz olarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı (DESKİ) Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına devir edilmesi ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Sayın Cengiz ARSLAN’a yetki verilmesinin görüşülmesi.
9)- 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 18/p ve 74. maddeleri gereğince; KKTC Lefkoşa Belediyesi ile kardeş kent ilişkisi kurulması konulu 01/09/2021 tarih ve 79 sayılı meclis kararının yürürlükten kaldırılarak, KKTC Lapta Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulması hususunun görüşülmesi.
10)- 4857 İş Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği gereğince; hazırlanan Çameli Belediyesi Taşıt Kullanım Yönergesinin görüşülmesi.
11)- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 18/e ve 34/g maddeleri gereğince; mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle 488 ada 4 parselde kayıtlı bulunan 7.194,00m² yüzölçümlü, 1/1000 ölçekli Çameli uygulama imar planında ticaret+konut alanında kalan, taşınmaz üzerinde beldenin (AVM) ihtiyacını karşılamak amacıyla kat karşılığı inşaat yapılmak üzere ihale edilip edilmeyeceğinin görüşülmesi.
İlk 5 Madde komisyondan geldiği şekliyle, 7,8,9.maddeler Oy Birliği kabul edildi. 6.10 ve 11. Maddeler İlgili Komisyonlara havale edildi Belediye Meclisi 2021 yılı Aralık ayı Meclis Toplantısı 1. birleşimin 01 Aralık 2021 Çarşamba Günü saat 11.00’de olması oy birliği ile kabul edildi