Çameli Belediye Meclisi 2022 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclisi Toplantısı 1. Birleşimi Gerçekleşti.

Çameli Belediye Meclisi 2022 Yılı  Ocak     Ayı Olağan Meclisi Toplantısı 1. Birleşimi Gerçekleşti.

Çameli Belediye Meclisi’nin Ocak ayı olağan toplantısı 1.Birleşim 1.Oturum 2022 Salı günü saat 11:00’da Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Başkanlığında gerçekleştirildi. Yoklama ve açılışın…

Çameli Belediye Meclisi 2022 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclisi Toplantısı 1. Birleşimi Gerçekleşti.
Çameli Belediye Meclisi’nin Ocak ayı olağan toplantısı 1.Birleşim 1.Oturum 2022 Salı günü saat 11:00’da Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Başkanlığında gerçekleştirildi. Yoklama ve açılışın ardından, gelen yazılar gündeme alınarak değerlendirildi.
GÜNDEM :
1) 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 49. maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliği gereğince; Belediyemiz bünyesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapan 1 Mühendis, 1 Peyzaj Mimar, 1 Programcı, 2 Çözümleyici, 8 Ekonomist, 4 Tekniker ve 2 Teknisyen personelin vize durumları ve 2022 yılında alacakları aylık net tutarların belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 03/12/2021 tarih ve 2021/18 sayılı raporunun görüşülmesi.
2) 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesinde “ Meclis Başkan ve üyelerine, Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir denildiğinden 2022 yılında ödenecek huzur hakkının tespit edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 03/12/2021 tarih ve 2021/19 sayılı raporunun görüşülmesi.
3) 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. maddesi gereğince; Belediyemizde görev yapan Zabıta Memurlarına 2022 yılında ödenecek olan fazla çalışma aylık maktu ücretin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 03/12/2021 tarih ve 2021/20 sayılı raporunun görüşülmesi.
4) 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi ve Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince, Belediyemiz ile yetkili Memur sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında görüşme yapılması ve sözleşme metni imzalanması üzere Belediye Başkanına yetki verilip verilmeyeceği ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu’nun 03/12/2021 tarih ve 2021/21 sayılı müşterek raporunun görüşülmesi.
5) 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 49. maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliği gereğince; 2022 yılında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalıştırılması planlanan 10. dereceli 1 adet teknikere ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 03/12/2021 tarih ve 2021/22 sayılı raporunun görüşülmesi.
6) 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 18/i maddesi gereğince; mülkiyeti Belediyemize ait Kalınkoz Mahallesi 331 ada 1 parsel 20.202,46m² yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmazın; hissesinin yüzde yüzü Belediyemize ait ÇAMBEL L.T.D. Ş.T.İ.’ne ayni sermaye artırımı olarak devir edilmesi ile ilgili Emlak Gelir ve Plan Bütçe Komisyonu’nun 03/12/2021 tarih ve 2021/10 sayılı müşterek raporunun görüşülmesi.
7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'una tabii memur kadroları ile sürekli işçi kadroları, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinde Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Belediye Meclisleri tarafından ihdas edilir amir hükmü gereğince; Belediyemizde dolu olarak bulunan 9950 unvan kodlu GİH sınıfı 5. dereceli Zabıta Memuru kadrosunun değişiklik yapılarak 3. dereceye, 9950 unvan kodlu GİH sınıfı 7. dereceli Zabıta Memuru kadrosunun değişiklik yapılarak 4. dereceye ve 7950 unvan kodlu GİH sınıfı 7. dereceli Şoför kadrosunun değişiklik yapılarak 5. dereceye alınmasını görüşülmesi.
5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince; mülkiyeti Belediyemize ait Karabayır Mahallesi 208 ada 4 parsel 1.476,70m² yüzölçümlü tarla ve Çiğdemli Mahallesi 184 ada 9 parsel 1.019,68m² yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazların satılıp satılmayacağının görüşülmesi.
9) 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince; Belediyemiz 2021 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıtların denetlenmesi amacıyla siyasi parti guruplarının meclis üye tam sayısına oranlamasıyla bulunan beş kişilik Denetim Komisyonu Üyelerinin gizli oylama ile belirlenmesinin görüşülmesi.
Ilk 6 Madde Komisyonlardan geldiği şekliyle ve 7.madde oy birliği ile kabul edildi. 8.madde Emlak ve Gelir Komisyonuna havale edildi.
9.gündem maddesi yapilan gizli oylama sonucunda Denetim Komisyonu üyeleri seçildi. Çameli Belediyesi Ocak ayı 1.Birleşim 1.Oturum kapatıldı. Belediye Meclisi 2022 yılı Şubat ayı Meclis Toplantısı 1. birleşiminin 01 Şubat 2021 Salı Günü saat 11;00’de yapılması oy birliği ile kabul edildi