MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ALIM İŞİ

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ALIM İŞİ

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ALIM İŞİ

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;

2022 - 2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DENİZLİ İLİ ÇAL İLÇESİNDE TAŞIMA KAPSAMINDA BULUNAN İLKOKUL/ORTAOKUL/İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE MALZEME DAHİL 177 GÜN 54162 ÖĞÜN ÖĞLE YEMEĞİ YEMEK PİŞİRİLMESİ, DAĞITILMASI HİZMET ALIM İŞİ 
ÇAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN  :2022/766478
1-İdarenin
a) Adı:ÇAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:HÜKÜMET KONAGI KAT:2 DENIZLI CADDESI 20700 ÇAL/DENİZLİ
c) Telefon ve faks numarası: 2587513386 - 2587513019
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı:2022 - 2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DENİZLİ İLİ ÇAL İLÇESİNDE TAŞIMA KAPSAMINDA BULUNAN İLKOKUL/ORTAOKUL/İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE MALZEME DAHİL 177 GÜN 54162 ÖĞÜN ÖĞLE YEMEĞİ YEMEK PİŞİRİLMESİ, DAĞITILMASI HİZMET ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı 
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Denizli İli Çal İlçesinde Taşıma Kapsamında Bulunan 306 İlkokul/Ortaokul/İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerine Malzeme Dâhil 54.162 Öğün Öğle Yemeği Pişirilmesi ve Dağıtılması işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:15 Taşıma Merkezi Okul (Akkent Cumhuriyet İlkokulu, Akkent Cumhuriyet Ortaokulu, Belevi Halil Uzun İlkokulu, Belevi Halil Uzun Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Gazi İlkokulu, Hançalar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Hançalar Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, İsabey Atatürk İlkokulu, İsabey Atatürk Ortaokulu, Sazak İlkokulu, Sazak Ortaokulu, Süller Ortaokulu, Süller Cumhuriyet İlkokulu, Şehit Ramazan Us İmam Hatip Ortaokulu)
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihi 12.09.2022, işin bitiş tarihi 16.06.2023
d) İşe başlama tarihi :12.09.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:24.08.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)           :Çal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Gıda Üretim İzin Belgesi veya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen ihale tarihi itibariyle geçerliliği bulunan istekliye ait  “İşletme Kayıt Belgesi” (Faaliyet konusu: Hazır Yemek, Tabldot Yemek Üretimi; Gıda Üretimi Yapan İşletmeler)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:
İstekliler bağlı olduğu ilin ticaret ve sanayi odasından ihale konusu yemek hizmetinin yapılacağı iş yerine ait en az yemek verilecek öğrenci sayısının 2/3’ü (204) kadar kapasite raporu
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya özel sektörde yapılan malzemeli/malzemesiz her türlü yemek pişirme, hazırlama ve dağıtımı işleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,79
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Kesin teminat mektubunun tarihi belirtilecek ve en az iş bitim tarihinden 1 ay sonrası tarihli olacaktır.

İLAN İÇİN TIKLAYINIZ